Follow

I'm gonna have to fix the front-end part of the Corsican locale some day. It shows up in English, so I assume some part of it is broken.

(À prupositu, s'è voi avete un pocu d'esperienza in traduzione da l'Inglese o u Francese à u Corsu, pudete andà nan'tà weblate.joinmastodon.org/ è cuntribuisce à a traduzione: a mo versione hè stata fatta cù un livellu B1-B2 è un dizziunariu.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!